Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria cliënten

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.

Coöperatie Zorg Professionals Twente U.A. levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:

 • Cliënten met (vrijwillige) vrijheid beperkende maatregelen (denk aan bv. deur op slot, bedhekken, gedwongen douchen, kalmerende medicijnen). Hierover wordt echter altijd vooraf in gesprek gegaan met huisarts, familie of andere zorg verlenende instanties.
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener in gevaar is of kan komen.
 • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding.
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener niet gegarandeerd kan worden.
 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in de thuissituatie.
 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving.
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Cliënten die de hulp van coöperatie Zorg Professionals Twente U.A. niet accepteren.
 • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen.
 • Cliënten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht.
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de zorgverleners van coöperatie Zorg Professionals Twente U.A