ZorgProfessionals Twente

ZorgProfessionals Twente (ZPT) is een thuiszorginstelling die kwalitatief hoogwaardige thuiszorg levert door een menselijke benadering, persoonlijke betrokkenheid en die de tijd heeft en neemt voor haar cliënten.

ZorgProfessionals Twente houdt rekening met uw privacy door weinig zorgverleners bij uw zorg in te zetten. U kunt bij ons onder andere terecht voor persoonlijke verzorging, verpleging, palliatieve (terminale) zorgverlening en begeleiding.

Tevredenheidsonderzoek
Wij zijn gestart op 01-01-2017. Periodiek houden wij een tevredenheidsonderzoek onder onze clienten.

Direct contact?

Wie zijn wij

Coöperatie ZorgProfessionals Twente is een jonge thuiszorginstelling met ervaren, betrokken en gepassioneerde zorgverleners. Onze thuiszorginstelling heeft geen werknemers maar werkt met zelfstandige zorgverleners die allen lid zijn van deze coöperatie. Deze zelfstandige zorgondernemers (ZZP’ers) beschikken allen over jarenlange ervaring in de (thuis)zorg.

Als zelfstandig zorgverlener weten wij als geen ander onze passie als verzorgende of verpleegkundige beter bij de cliënt in te zetten dan voorheen, als werknemer bij een zorginstelling. Zorg is meer dan het uitvoeren van een handeling; zorg is ook kwaliteit, echte tijd voor de cliënt, betrokkenheid, persoonlijke benadering en de band die men opbouwt met de cliënt.

Al onze zorgverleners beschikken
over het kwaliteitskeurmerk KIWA.

Dit betekent dat ze moeten voldoen aan:

 • bevoegd- en bekwaamheden volgens de beroepsgroep V&VN
 • het beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag
 • een beroepsaansprakelijkheidsverzekering – een lidmaatschap van een klachtencommissie
 • de wettelijke eisen voor verpleegkundigen (de wet BIG)
 • de eisen die de wet stelt aan een zelfstandig ondernemer.

Alle leden ondergaan periodiek een interne controle op hun vaardigheden (interne audit), zodat onze coöperatie borg kan staan voor de kwaliteit van uw thuiszorg.

Doordat wij als ZorgProfessionals Twente thuiszorg dicht bij huis en transparant houden, zonder extra personeelskosten, denken wij mee te kunnen werken aan het reduceren van huidige zorgkosten in Nederland. Wij zetten de zorgkosten daar in waar het hoort; bij de cliënt thuis.

Werkwijze

ZorgProfessionals Twente werkt met zeer kleine teams afgestemd op uw privésituatie, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding bij u thuis.

U krijgt een persoonlijk en centraal aanspreekpunt die de actuele zorgbehoefte samen met u afstemt en vastlegt in uw persoonlijk zorgdossier. Vanzelfsprekend is uw centrale aanspreekpunt samen met u, de spil in de samenwerking met andere hulpverleners (zoals huisarts, specialist, fysiotherapie enz.)

ZorgProfessionals Twente gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is, waarbij we zo veel als mogelijk uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen (leren).

Ook bereiden wij u en uw omgeving voor op mogelijke consequenties die uw beperking en/of het ouder worden in de toekomst met zich mee zou kunnen brengen.


ZORGPROFESSIONALS TWENTE
VOOR AL UW (THUIS)ZORG

Thuiszorg en vergoedingen

Thuiszorg kan bestaan uit onder andere huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging. Daarnaast geldt er een eigen bijdrage, die onder andere afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en het aantal benodigde uren thuiszorg.

Niet alle kosten van de thuiszorg worden vergoed en dient er in veel gevallen een eigen bijdrage betaald te worden. De eigen bijdrage van de Wmo verschilt per gemeente. De Wlz bijdrage hangt af van uw leeftijd, gezinssituatie, benodigde zorg en inkomen. Wilt u thuiszorg ontvangen en aanspraak maken op de Wmo of Wlz? Wij raden u dan aan om even langs uw gemeente of het CIZ te gaan, om meer duidelijk en zekerheid te krijgen over de ondersteuningen voor uw situatie en de eventuele eigen bijdrage. Natuurlijk willen wij u daarbij graag begeleiden.

Zorg in Natura polis

Uw zorgverzekeraar heeft een contract met veel zorgaanbieders (zorginstellingen fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, enz.). Heeft u (thuis)zorg nodig, dan kunt u deze ontvangen van één van deze gecontracteerde zorgaanbieders. Doordat wij zelf declareren bij de verzekeraar, wordt u niet belast met extra administratie.

Restitutiepolis

Heeft u een restitutiepolis, dan bepaalt u zelf welke zorgaanbieder u kiest, ongeacht of deze zorgaanbieder een contract heeft bij uw verzekeraar.

Wij declareren bij u en u stuurt de rekening door aan de verzekeraar.

Hebt u deze zorgpolis, dan kunt u altijd een beroep doen op ZorgProfessionals Twente.

Particuliere Zorg

Vindt u dat de thuiszorg die u ontvangt van zorgverzekeraar/ gemeente ontoereikend is, dan kunt u ervoor kiezen aanvullend gebruik te maken van particuliere thuiszorg.

Deze particuliere thuiszorg wordt helaas niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel kiest u ook hier uw eigen zorgverlener. Ook hier kunt u een beroep doen op ZorgProfessionals Twente

Persoongebonden budget (PGB)

Deze zorgvorm staat los van bovenstaande zorgvormen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, dient u minimaal aan één van onderstaande voorwaarden te voldoen.

U dient langdurig aangewezen te zijn op verpleging en/of verzorging (langer dan één jaar).

De zorg die u nodig heeft dient 24 uur per dag beschikbaar en oproepbaar te zijn.

U heeft op wisselende of ongebruikelijke tijden zorg nodig.

De thuiszorg die u nodig heeft is moeilijk vooraf in te plannen

U heeft op verschillende plaatsen zorg nodig, b.v. thuis, op school of op uw werk.

U heeft vanwege gespecialiseerde zorg of hulpmiddelen behoefte aan vaste zorgverleners.

Heeft u een PGB via uw zorgverzekeraar (PGB uit de zorgverzekeringswet)? Dan dient u de urendeclaraties of facturen van ZorgProfessionals Twente naar uw zorgverzekeraar te sturen. De zorgverzekeraar betaalt aan de zorginstelling.

Heeft u een zorgovereenkomst met een individuele zorgverlener? In dat geval betaalt de zorgverzekeraar u uit. U betaalt zelf uw zorgverlener.

Thuiszorg vormen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie wordt door de wijkverpleegkundige of WMO consulent de zorg die u nodig heeft, geïndiceerd. Op basis van de indicatie van de wijkverpleegkundige zal de zorgverzekeraar overgaan tot vergoeding van de zorg. De gemeente zal overgaan tot vergoeding aan de hand van de indicatie zoals die is gesteld door de WMO consulent. Er bestaan 6 verschillende vormen van thuiszorg:

Persoonlijke verzorging aan huis

De zorg die nodig is om de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) uit te kunnen voeren. Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan:

hulp bij het wassen en aan/uitkleden

verzorgen van sondes en catheters

aanreiken en toedienen van medicijnen

schoonhouden en verzorgen van stoma's

Verpleging aan huis

Onder verpleging aan huis wordt verstaan: het verrichten van verpleegkundige handelingen, of het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt of zijn verzorger. Onder verpleegkundige handelingen vallen onder andere:

het geven van periodieke injecties

het dagelijks verzorgen van wonden

instructies geven aan de cliënt om zichzelf periodieke injecties te geven

het inbrengen van en verwisselen van sondes en catheters

Begeleiding aan huis

Onder begeleiding aan huis worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij:

het organiseren van de dagelijkse levensverrichtingen zoals boodschappen, administratie, zorg voor maaltijden, enz.

het aanbrengen en behouden van structuur in, en regie over het persoonlijk leven zoals het behouden van een zinvolle daginvulling.

Specialistische thuiszorg

Wij leveren specialistische thuiszorg op het gebied van:

 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Psychiatrische thuiszorg;
 • Coma;
 • (Non) invasieve beademing

Onze zorgteams worden samengesteld op basis van de specifieke zorgbehoefte.

Palliatief terminale zorg aan huis

Alle zorg/begeleiding die verleend wordt in de terminale levensfase van een cliënt met een levensbedreigende ziekte. Betreffende cliënt krijgt geen (medische) behandeling meer die gericht is op herstel of levensverlenging. De zorg is vooral gericht op pijnbestrijding en behoud van kwaliteit van leven.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De WLZ is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de WLZ bekostigd. Ook verpleeghuiszorg valt onder de WLZ. Deze zorg kunt u echter ook vaak in de thuissituatie ontvangen.

ZPT biedt u begeleiding, verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp (of delen hiervan).

Voor deze zorg hebt u een indicatie nodig van het CIZ( Centrum Indicatiestelling Zorg). Deze zorgvormen worden via het Zorgkantoor door het CAK betaald .Bij deze zorg is een eigen bijdrage verschuldigd afhankelijk van uw inkomen. (Informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl).

ONZEVISIE

Kwalitatief hoogwaardige thuiszorg door onder andere een menselijke benadering, persoonlijke betrokkenheid en het hebben en nemen van tijd voor onze cliënten.

De indicatiestelling

De indicatie voor verpleging /verzorging wordt gesteld door een bevoegd wijkverpleegkundige niveau 5. Aan de hand van uw zorgbehoefte wordt uw indicatie vastgesteld en samen met u in een zorg-leefplan omschreven.

Tijdens de indicatiestelling kan de wijkverpleegkundige u adviseren om ook begeleiding aan te vragen bij uw gemeente. Deze begeleiding zal dan geïndiceerd worden door een WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) consulent.

In het geval de wijkverpleegkundige van mening is dat u beter aanspraak kunt maken op de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zal een indicatie worden afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

De zorgverzekeraar betaalt uw persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige zorg

Om hiervoor in aanmerking te komen stelt de wijkverpleegkundige een indicatie vast. Dit vindt plaats op basis van: een analyse van de zorgbehoefte, de mogelijkheden van zelfredzaamheid, het vermogen tot zelfregie, het systeem rondom de cliënt en het aantal uren zorg dat u als cliënt nodig heeft. De wijkverpleegkundige brengt al deze gegevens in kaart door het schrijven van een zorg- en leefplan. Zorgprofessionals Twente werkt met wijkverpleegkundigen die hiertoe bevoegd en bekwaam zijn.

De zorgverzekeraar betaalt uw palliatieve (terminale) zorg

Als de behandelend huisarts of specialist heeft vastgesteld dat de patiënt nog een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden tot één jaar, neemt deze contact op met het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) die hiervoor een indicatie afgeeft.

Begeleiding wordt door uw gemeente betaald

De wijkverpleegkundige kan op basis van zijn/haar indicatie u adviseren een WMO indicatie voor begeleiding aan te vragen. De WMO consulent van de gemeente stelt uw indicatie en het aantal uren begeleiding vast, waarvoor u in aanmerking komt.

Samenwerking

Doelmatige thuiszorg hangt mede af van de samenwerking met andere zorgaanbieders. Zorg Professionals Twente heeft samenwerkingsovereenkomsten met:

Vraagt u het zich wel eens af?

Coöperatie ZorgProfessionals Twente beseft dat u wellicht nog  vragen zou kunnen hebben. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Krijg ik wel de zorg wanneer het mij uitkomt?

U maakt afspraken met uw persoonlijk aanspreekpunt op welke tijdstippen u de zorg wenst te ontvangen. We moeten een marge aanhouden van 15 minuten. Bij calamiteiten nemen we contact met u op. Als een afgesproken tijdstip een keer niet uitkomt, dan neemt u toch contact met ons op?

Ben ik dan nog wel baas in eigen huis?

U blijft de regie houden over uzelf en uw woonomgeving. Wij zijn bij u thuis te gast.

Is de zorg nog wel afgestemd op mijn wens?

Wij werken in kleine teams waardoor u altijd vertrouwde zorgverleners thuis op bezoek krijgt.

Wat als ik geen 'klik' heb met mijn zorgverleners?

In dat geval zoeken we samen met u naar een oplossing. Wij doen er alles aan de zorg naar uw wens te laten verlopen. In het geval dat zelfs uw verwachtingen van ZorgProfessionals Twente niet worden beantwoord, zoeken we samen met u naar een andere zorgaanbieder.

Is de zorg nog wel afgestemd op mijn wens?

De wijkverpleegkundige van ZorgProfessionals Twente komt periodiek, of als u dat wenst, uw zorgbehoefte evalueren. Zo nodig wordt de indicatie aangepast in samenspraak met u en uw aanspreekpunt. Op deze manier houden we uw zorgbehoefte actueel.

Word ik als nummer of als mens gezien?

Uw zorg wordt verleend door een zeer kleine groep betrokken zorgverleners. Het persoonlijke contact met u, de tijd die we voor u nemen, de continuïteit van zorgverlening waarbij de mens tot mens benadering voorop staat, geeft u ook de garantie dat u als mens benaderd wordt.

THUISZORG NODIG?
KIES VOOR KLEINSCHALIG!

Contact

Heeft u vragen, wilt meer informatie of gewoon eens vrijblijvend kennismaken? Vul dan het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  NAAM*

  E-MAIL*

  TELEFOONNUMMER

  BERICHT*

  *VERPLICHT